Oktobarska revolucija – kratka povijest

Oktobarska revolucija

Sa priličnom sigurnošću možemo konstatirati kako niti jedan događaj nije imao toliki utjecaj na daljnji razvoj radničkog i socijalističkog pokreta, te na izazivanje podjela u njemu, kao što ga je imala Oktobarska revolucija. Naravno, značenje ove revolucije uvelike nadmašuje i okvire radničkog pokreta, te postaje jedno od temeljnih političkih pitanja naše epohe. Stoga je prirodno da je ovaj događaj izazvao kontroverze, pojavljivanje niza suprotstavljenih interpretacija, te gomile netočnosti, lažnih tvrdnji i falsifikata, ponekad sadržajne, a češće metodološke naravi. Većina prikaza Oktobarske revolucije počiva na u potpunosti promašenim metodama interpretacije, pri čemu je sama metoda nerijetko prilagođena rezultatu do kojega se želi doći, koji je poznat i prije samog istraživanja, a određen u skladu s političkim i ideološkim pozicijama samih autora interpretacije. Dvije temeljne metode koje se pritom koriste su subjektivistička interpretacija povijesti – prilikom koje se apstrahira od svakog realnog konteksta i društveno – ekonomske podloge zbivanja, te se događaji promatraju samo kao direktna posljedica djelovanja svjesnih politički organiziranih snaga – u ovom slučaju boljševika; te metoda selektivnog iznošenja činjenica – prilikom koje se prikazuje samo jedan aspekt događaja, a drugi (često još više suštinski) se zanemaruju, što dovodi do neprikazivanja cjeline, a time i do pojavljivanja prikazanih aspekata u sasvim izobličenom obliku (koji odgovara pretpostavkama i interesima autora koji se služe ovakvom metodom). Kao posljedice prikaza koji počivaju na ovakvim pristupima dobivaju se dobro poznati mitovi o revoluciji kao boljševičkom državnom udaru, boljševicima kao zadrtim neprijateljima svake demokracije što su otvoreno pokazali i raspuštanjem Ustavotvorne skupštine, boljševičkoj zabrani svih ostalih stranaka i teroru kao posljedicama boljševičke neograničene želje za vlašću i krvoločnosti itd. Nasuprot ovakvim neznanstvenim pristupima smatramo da interpretaciji svakog historijskog događaja, a posebno ovako složenog kao što je Oktobarska revolucija, treba prići razlikujući s jedne strane objektivni kontekst u kojemu se događaji pojavljuju (sve specifičnosti društveno – ekonomske strukture u danom trenu, odnosi snaga između klasa, vanjska intervencija i blokada, rat itd.), a s druge strane djelatnosti svjesnih snaga – u našem slučaju posebno boljševika – koje su ograničene zadanim objektivnim kontekstom. Dakle, umjesto proučavanja Oktobarske revolucije putem promatranja razvoja boljševizma u nekakvom zamišljenom zrakopraznom prostoru, potrebno je  djelovanje boljševika sagledati u svjetlu složenih odnosa na koje nisu imali direktan utjecaj – u što ulazi i djelovanje ostalih političkih skupina. Također je potrebno razlikovati generalnu političku liniju boljševičke partije od posebnih koraka koje su boljševici poduzeli po nizu pitanja, te koji su naravno sadržavali i česte pogreške.

Kao rezultat sveopćeg nezadovoljstva radnika, vojnika i seljaka politikom carizma – posebno nepostojanjem demokratskih sloboda, imperijalističkim ratom, te potpunim privrednim slomom – došlo je do pojave snažnog revolucionarnog masovnog pokreta koji je doveo do zbacivanja carizma u Rusiji u Februarskoj revoluciji. Vlast je prešla na privremenu vladu na čelu s Kerenskim. Ova buržoaska vlada, koja je zastupala interese kapitalističke klase, pokazala je potpunu nespremnost za ostvarivanje zadataka čak i građansko – demokratske revolucije. Uslijed povezanosti dijela slojeva nove vladajuće klase s elementima plemstva prijelazna vlada nije bila niti sposobna niti zainteresirana za radikalnu promjenu starog carističkog birokratskog i vojnog aparata, agrarnu reformu, prekidanje umiješanosti u imperijalistički sukob, ukidanje nacionalnog potlačivanja, a naravno niti uvođenje osmosatnog radnog dana. Jednako kao i u revoluciji 1905. revolucionarni pokret je, uslijed potrebe direktnog rješavanja problema od strane najširih masa radnika i vojnika, doveo do formiranja sovjeta  – jednako kao i ranije najčešće proširivanjem funkcije štrajkačkih odbora. U sovjetima su isprva uvjerljivu većinu imali predstavnici umjerenih struja – eseri i menjševici – koji su iskazivali gotovo potpuno povjerenje prijelaznoj vladi. Međutim, nerješavanje niti jednog od gorućih pitanja ubrzo će dovesti do znatne radikalizacije masa.

Izvanrednu analizu tada prisutnih klasnih i političkih odnosa, kao i narednih zadataka revolucionarne partije, dao je Lenjin u svojem dobro poznatom i izrazito bitnom djelu pod nazivom Aprilske teze. Politička linija koju je u ovome tekstu zauzeo Lenjin, te za čije se prihvaćanje u redovima boljševičke partije izborio, imat će snažan utjecaj na daljnji tok revolucije i preuzimanje državne vlasti od strane sovjeta. Jedna je od gotovo tradicionalnih teza socijalističkog pokreta bila da u nerazvijenoj zemlji kao što je Rusija, u kojoj je seljaštvo činilo oko 86 % stanovništva, te u kojoj nije izvršena građanska revolucija, ne može doći do socijalističke, već samo do buržoaske revolucije  uz uspostavu parlamentarne republike. U Aprilskim tezama Lenjin je, nasuprot tome, iskazao tvrdnju o mogućnosti prelaženja, odnosno prerastanja,  buržoaske revolucije u socijalističku revoluciju i slamanja kapitalizma na njegovoj najslabijoj karici. Time je Lenjin odbacio svoju staru radnu hipotezu o „demokratskoj diktaturi radnika i seljaka“ kao političkom obliku koji će proizaći iz revolucije, te prihvatio koncepcije koje je Trocki formulirao još 1905. promatranjem dinamike tada netom ugušene revolucije. Treba posebno naglasiti kako niti Lenjin, niti Trocki, te niti jedan drugi pripadnik boljševika prije 1924. i Staljinove teorije o socijalizmu u jednoj zemlji, nije vjerovao kako je u Rusiji moguće izgraditi socijalizam. Čvrsto se vjerovalo da je uslijed nerazvijenosti Rusije i izolacije do koje bi dovela uspostava radničke vlasti nužan uvjet za pobjedu revolucije u Rusiji njezina pobjeda i u ostalim razvijenijim zemljama. Ova tvrdnja je u potpunosti diktirala politiku boljševika u prvim godinama nakon pobjede revolucije. Iščekivanje revolucije na zapadu nije se pokazalo niti kao nerealno niti kao besmisleno – događaji u Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji i Poljskoj to najbolje potvrđuju. Naredni važan doprinos Lenjinovih Aprilskih teza bila je karakterizacija trenutne političke situacije kao dvovlašća kojeg je tvorila s jedne strane vlast buržoazije utjelovljena u privremenoj vladi, a s druge strane vlast radnika i siromašnih seljaka utjelovljena u masovnim demokratskim organima – sovjetima. Svako je dvovlašće ovakvoga oblika dugoročno neodrživo i može završiti samo pobjedom jedne od strana koje ga predstavljaju. Na temelju takvih razmatranja formulirana je veoma poznata boljševička parola : „Sva vlast sovjetima“, iskazana – nota bene – u trenutku u kojemu su boljševici u sovjetima bili u uvjerljivoj manjini!

Ne parlamentarna republika – vraćanje na nju od sovjeta radničkih deputata bio bi korak natrag – nego republika sovjeta radničkih, nadničarskih i seljačkih deputata u čitavoj zemlji, odozdo do gore“ (Lenjin, Aprilske teze). Time je odbačena i druga raširena pretpostavka socijalističkog pokreta – o parlamentarnoj republici kao političkom obliku diktature proletarijata. Lenjin je također zahtijevao i provođenje različitih revolucionarnih  mjera po uzoru na Parišku komunu kao što su ukidanje vojske i policije i njihovo zamjenjivanje radničkom milicijom, uvođenje radničke kontrole u tvornicama, ali i radikalno provođenje agrarne reforme, te nacionalizacija banaka. Daljnji Lenjinovi zaključci, koji će kasnije biti usvojeni od strane partije i u narednim mjesecima predstavljati temelj strategije boljševika, daju sasvim jasan odgovor svima onima koji boljševičko djelovanje karakteriziraju kao politiku državnog udara uslijed slijepe želje za moći. Lenjin ne poziva na obaranje privremene vlade koja u tom trenutku ima potporu sovjeta, već na strpljiv propagandni rad unutar samih sovjeta i borbu za pridobivanje većine za boljševičku liniju. Kritike po kojima su, slično kao što se zna tvrditi i za stavove u Lenjinovoj Državi i revoluciji, stavovi iskazani u Aprilskim tezama „utopijski“ i nerealni ili po kojima su konstruirani samo zato da bi se za Boljševičku partiju pridobio što širi sloj masa, u potpunosti su promašeni i pokazuju da si fabrikanti takvih tvrdnji nisu uzeli truda niti da pročitaju ovo djelo. Aprilske teze nisu bile predviđene za objavljivanje ili za masovnu publiku, već su predstavljale teze i nacrt za unutarpartijsku raspravu.

Ispravna politička orijentacija, postojanje snažne i dobro organizirane partije, te strpljiv i ozbiljan propagandni rad, kombiniran sa nepodnošljivošću situacije koju su karakterizirali glad i rat, ubrzo donosi značajne rezultate. Boljševici su se pokazali kao jedina revolucionarna skupina sposobna da za sebe pridobije većinu, formira ispravnu strategiju, te kratkoročne interese milijunskih masa („kruh, mir i zemlja“) poveže sa ciljem socijalističke revolucije. Nasuprot 12% glasova koliko su u sovjetima osvojili u junu, već u septembru boljševici osvajaju 51% svih glasova u sovjetima, čime postaju uvjerljiva većina. (O. Anweiler, Los Soviets, 188 str.). Npr. u Petrogradskom sovjetu boljševici u savezu sa lijevim krilom esera imaju 2/3 većinu. Veoma je poznata činjenica da je u roku od šest mjeseci članstvo Boljševičke partije povećano sa samo 8000 članova na 177 000. Boljševički utjecaj je jačao u uvjetima terora privremene vlade –  progona boljševika, zabrane njihove štampe i konstruiranja izmišljenih optužbi da predstavljaju njemačke špijune. 23. septembra Trocki nakon dvanaest godina ponovno postaje predsjednikom Petrogradskog sovjeta. U pismima iz ilegalnosti upućenima Centralnom komitetu između 25. i 27. septembra Lenjin ističe kako je revolucija ušla u novu fazu i kako je potrebno izvršiti pripreme za oružani ustanak. Nisu se svi boljševici složili s ovim prijedlozima – dio je, na čelu sa Zinovjevim i Kamenjevim, bio protiv ustanka, a Trocki je predlagao da se pričeka 2. Kongres sovjeta kako bi on ustanku dao sav potrebni legitimitet. Eseri i menjševici, svjesni potpune premoći boljševika, sabotiraju rad sovjeta, te odugovlače sazivanje Kongresa.  Na poznatom zasjedanju Centralnog komiteta, održanom desetog oktobra, sa 10 prema dva glasa (glasovi Zinovjeva i Kamenjeva)  odlučeno je da s obzirom na prilike u zemlji više nema vremena za čekanje, te se donosi odluka o ustanku. U skladu s odlukom pri Petrogradskom sovjetu se organizira Vojno – revolucionarni komitet, kao centar za pripremu i rukovođenje ustankom. U njega ulaze predstavnici Boljševičke partije, vojničke sekcije Petrogradskog sovjeta, sindikata, tvorničkih komiteta i drugih organizacija. Uz položaj predsjednika Petrogradskog sovjeta Trocki postaje i predsjednik Vojno – revolucionarnog komiteta, te u skladu sa svojom pozicijom rukovodi kako tehničkim pripremama, tako i samom provedbom operacija za vrijeme ustanka. U noći s 6. na 7. novembar revolucionarni odredi zauzimaju električne centrale, željezničke stanice, državne banke i ostale važne objekte. Narednog jutra Vojno – revolucionarni komitet objavljuje Lenjinovu poruku u kojoj se izjavljuje da je oborena privremena vlada, te da je sva vlast prešla u ruke sovjeta.

2. Sveruski kongres sovjeta potvrđuje ovaj oružani ustanak, te prenašanje sve vlasti na sovjete: od 673 delegata, od kojih 390 boljševika, 505 se izjasnilo za prelazak vlasti u ruke sovjeta. (Vojna enciklopedija, str 464, svezak 6, Beograd). Kongres je uspostavio i radničko – seljačku vladu, Savjet narodnih komesara, čiji je prvi predsjednik bio Lenjin. Kontrola nad radom ovoga organa, te pravo na smjenjivanje komesara pripadalo je Sveruskom kongresu sovjeta. Vođe desnih krila esera i menjševika napustili su kongres nakon neuspješnih pokušaja da ga razbiju. Sam oružani ustanak protekao je u Petrogradu bez ljudskih žrtava, a jednako tako i u mnoštvu mjesta na koja se revolucija u narednim tjednima ubrzo proširila. U Moskvi je zbog oružanog otpora vojske pod zapovjedništvom kontrarevolucionarnih komandanata došlo do oružanih borbi, te je broj žrtava bio veći. O krvoločnosti prve faze revolucije jasno govori i sljedeća epizoda. Kerenski je uz pomoć generala Krasnova na Petrograd poveo kontrarevolucionarne jedinice sa sjevernog fronta, borbama zauzeo Gatčinu i Carsko selo, te se približio Petrogradu. Revolucionarni odredi su ubrzo razbili kontrarevolucionarnu vojsku, Kerenski je pobjegao, a Krasnov je uhvaćen. Umjesto da na mjestu bude strijeljan Krasnov je pušten na temelju časne riječi da više neće dizati oružje protiv sovjetskog sistema. Naravno, Krasnov se ubrzo ponovno posvetio organiziranju kontrarevolucionarnih vojski, te oružanim akcijama protiv sovjetskog sistema.

U veoma kratkom vremenu revolucija se počela širiti čitavom Rusijom, pri čemu je njezinu bazu predstavljao središnji industrijski najrazvijeniji dio. Sovjetska vlast je ubrzo pobijedila i u ostalim područjima, te na Sibiru i Dalekom istoku – što je potvrđeno drugim Kongresom sibirskih sovjeta.  Širom zemlje uspostavlja se sistem sovjeta. Osim lokalnih sovjeta, koji su postojali u svakom gradu i selu, u većim gradovima su postojali i sovjeti četvrti, kao i regionalni sovjeti. Konačno, izabrani delegati su postajali članovima Centralnog izvršnog komiteta sveruskih sovjeta u Petrogradu. Svi izabrani delegati bili su smjenjivi u svako vrijeme, te nisu imali birokratske privilegije, kao niti materijalne povlastice.

Boljševici su tokom svog agitacijskog rada istupali sa parolom sazivanja izbora za Ustavotvornu skupštinu, koje privremena vlada nije htjela provesti. Na taj se način htjelo mobilizirati mase, uključiti ih u političku borbu, te okrenuti protiv privremene vlade. Nakon preuzimanje vlasti od strane sovjeta ostalo je otvoreno pitanje što da se radi sa sazivanjem Ustavotvorne skupštine, s obzirom da su to pitanje boljševici ranije koristili u agitacijske svrhe. Naravno, boljševicima je bilo sasvim jasno da novog gospodara zemlje mogu predstavljati samo sovjeti, a ne Ustavotvorna skupština. Izbori su za Ustavotvornu skupštinu bili raspisani samo kako bi ona mogla biti raspuštena, kao što je učinjeno i sa Petrogradskom gradskom dumom koja je svoju vlast u potpunosti prenijela na Petrogradski sovjet. Lenjin je bio protiv brzog sazivanja Ustavotvorne skupštine,  no u ovom je stavu ostao osamljen. Izbori su bili provedeni loše i u velikoj žurbi, pri čemu su korištene stare liste kandidata, a vijesti o revoluciji još nisu uspjele doći do zabačenih sela. To je utjecalo i na rezultate izbora za Ustavotvornu skupštinu : pobjednik izbora bila je partija socijal – revolucionara (eseri) s osvojenih 299 mjesta u skupštini, pri čemu su boljševici dobili samo 168 mjesta. (O. Anweiler, Los Soviets, 188 str.) Međutim, ovi rezultati nisu imali previše veze za stvarnošću. U međuvremenu se partija esera raspala na lijevo i desno krilo, a njezino je lijevo krilo  ušlo u savez i u vladu s boljševicima. Liste za izbore rađene su prije raspada, te nisu odgovarale pravom odnosu snaga u partiji esera – ogromna većina kandidata pripadala je desnom krilu, a na kongresu seljaka se pokazalo da u samoj partiji, u skladu s dinamikom najnovijih događaja, uvjerljivo dominira lijeva struja. Kao što je rekao Lenjin, ljudi su glasali za partiju koja više nije postojala. Uz suradnju sa lijevim eserima formalno – demokratska Ustavotvorna skupština je raspuštena, a nitko se nije niti pomaknuo da je brani. Sovjeti su i dalje bili gospodari čitave zemlje. Činjenica dominacije boljševika u sovjetima po sebi je, kao što je jednom zgodno primijetio Trocki, jednako tako ugrožavala politički sistem sovjeta kao što dominacija konzervativaca u britanskom parlamentu ugrožava parlamentarni sustav. Boljševici su kao vodeća politička skupina u početku u potpunosti dopuštali slobodno političko organiziranje čak i buržoaskih partija. Međutim, zbog objektivnih okolnosti – ustanaka bijele garde pod vodstvom monarhističkih generala i izbijanja građanskog rata, ekonomske blokade, intervencije stranih imperijalističkih vojski, izostanka europske revolucije, te potpunog sloma ekonomije zemlje – uslijed očajničkih nastojanja obrane mlade radničke države došlo je s jedne strane do zabrane opozicijskih partija koje su direktno ili indirektno pomagale kontrarevolucionarni ustanak, a s druge do jačanja uloge državnog aparata i srastanja partije s državom, ubrzane birokratizacije, te postepenog odumiranja sovjetske demokracije, čime su se stvarale pretpostavke političke kontrarevolucije koja će se ubrzo pojaviti u vidu staljinističkog birokratskog totalitarizma.

Rusija je i prije rata bila izrazito nerazvijena zemlja se većinskim seoskim stanovništvom i malobrojnom radničkom klasom, koja je doduše bila čvrsto povezana i koncentrirana u gradovima. Revolucija koja je pobijedila u takvim uvjetima našla se uvučena u rat i potpuno ekonomski uništena, sa svih strana okružena neprijateljima, te izložena ekonomskoj blokadi.  Odmah nakon pobjede revolucije uslijedio je oštri zajednički napad kontrarevolucije, njemačke vojske, te zapadnih imperijalista. Britanske i Francuske trupe okupirale su Murmansk, te krenule prema Petrogradu. Nijemci su okupirali Poljsku, Litvu, Latviju i Ukrajinu u suradnji s bijelim gardama Krasnova i Wrangela. Kontrarevolucionarne vojske Denikina, Kolčaka i ostalih monarhista izvodile su složene vojne operacije širom zemlje i zauzele ogroman dio teritorija. U jednom trenutku sovjetska je vlast bila reducirana na teritorij ekvivalentan dvjema pokrajinama, a ukupni broj stranih imperijalističkih vojski koje su djelovale u Rusiji popeo se na 21. Jedini cilj boljševika u tom trenutku bio je održati sovjetsku republiku na životu, a jedina snaga koju su imali sastojala se u herojskim odredima radnika i seoske sirotinje od kojih je, prvenstveno pod vodstvom Trockog, organizirana Crvena armija. Relativno mirno razdoblje revolucije tada je u potpunosti zamijenjeno izrazito krvavim i brutalnim građanskim ratom u kojemu je revolucionarna vlada protiv pobješnjele i zločinačke kontrarevolucije morala (i imala  na to svako praktično i moralno pravo) koristiti mjere represije, proganjanja i zastrašivanja. Eseri i menjševici su u takvim uvjetima pristali uz kontrarevoluciju, te su stoga njihove organizacije i časopisi bili zabranjeni. Lijevi eseri, koji su se nalazili u savezu s boljševicima, nastojeći onemogućiti potpisivanje mirovnog sporazuma izvršili su atentat na njemačkog ambasadora, što je dovelo i do njihove zabrane. Osude boljševičkog terora i zabrane slobode političkog djelovanja krajnje su dvolične, posebno kada dolaze od strane buržoaskih povjesničara čiji su politički favoriti upleteni u imperijalističke ratove i bezbrojne zločine počinjene protiv golorukog naroda. Naravno da niti najdemokratskija kapitalistička zemlja na svijetu neće dozvoliti postojanje naoružanih postrojbi koje nastoje srušiti poredak, a niti postojanje političkih organizacija koje bi bile njihov direktni ili indirektni saveznik u ratnim uvjetima – posebno ne u uvjetima građanskog rata. U građanskom ratu koji predstavlja otvorenu borbu na život i smrt postaje sasvim nebitno koja je službena ideologija takvih grupa i koji su njihovi nominalni ciljevi – u takvim je okolnostima i djelovanje onih anarhista koje je težilo novoj revoluciji protiv boljševika imalo otvoreno kontrarevolucionarni karakter, usprkos drugačijim političkim pobudama koje su iza ovog djelovanja stajale. Naravno, mnoštvo običnih članova i radnika anarhista,  pa i menjševika i socijal–revolucionara, otvoreno je surađivalo s boljševicima u sovjetima i u građanskom ratu.

Suprotstavljanje pokreta pod vodstvom Nestora Makhna, nastalog u vidu seoske milicije za vrijeme Njemačke okupacije Ukrajine, kao istinski demokratskog nasuprot totalitarizmu boljševika ima malo dodirnih točaka sa stvarnošću. Za razliku od boljševika Makhno nije imao potporu radnika, već je predstavljao seoski pokret koji je svojom politikom izražavao vrludavu dinamiku kretanja ove skupine u toku građanskog rata. Područja pod Makhnovom kontrolom nisu bila upravljana od strane sovjeta, već od strane načelnika koji su pripadali Makhnovim vojnim postrojbama, a cijeli pokret je bio izrazito centraliziran. Makhno je uspostavio i tajnu policiju vođenu od strane Leo Zadova, čovjeka poznatog po brutalnosti koji se kasnije pridružio GPU-u. Također, u skladu s izjavama svjedoka, nisu postojali izbori za sovjete, već je središnje tijelo pokreta postalo nesmjenjivo, a sve je više zapovjednike bez ikakvih izbora na položaje postavljao sam Makhno. (Jakovlev J. Machnovshina I Anarchizm). Oružane jedinice Makhnove vojske odbijale su da priznaju kontrolu Crvene armije, te su u svrhu nabavljanja namirnica napadale ne samo sela, već i konvoje Crvene armije. Iz tog je razloga došlo do raspadanja savezništva između ovoga pokreta i Sovjetske republike, te su Maknove jedinice razbijene. Makhno je pobjegao, a većina njegovih zapovjednika je uhvaćena i pomilovana.

Rat i izostanak pobjedonosne revolucije na Zapadu imali su krajnje tragične učinke. Najsvjesniji slojevi radnika bili su u uključeni u Crvenu armiju, te je velika većina njih svoje živote poklonila revoluciji na frontovima širom zemlje. Radnička klasa je time bila razbijena ne samo politički – budući da su radna mjesta ostala bez najobrazovanijih i najrevolucionarnijih radnika – već i fizički : ionako malena radnička klasa smanjena je na samo 43% od svojega prvobitnog broja (Russia, From revolution to counter – revolution, Ted Grant). Velika kapitalistička poduzeća bila su  uništena, a došlo je i do zatvaranje velikog broja tvornica. Ukupna proizvodnja robe pala je na 12.9% vrijednosti iz 1913. (isto). U boljem stanju nije se nalazio niti transportni sustav – inžinjeri su u jednom trenutku izračunali da, ako se nešto ne promjeni, u roku od dva mjeseca ruskim tračnicama više neće voziti niti jedan vlak. U gradovima i selima je zavladala  strašna glad i epidemija različitih bolesti, a zabilježeni su čak i slučajevi kanibalizma. Razbijene su i ekonomske veze između grada i sela, a ostaci gradskog proletarijata nisu mogli preživjeti bez proizvoda sa sela. U tu se svrhu pristupilo očajničkoj mjeri prinudnih rekvizicija viška seoskih proizvoda od strane sovjetskog režima. Radnička kontrola u tvornicama je, uslijed uništavanja industrije, ratnog stanja i likvidacije najsvjesnijih radničkih slojeva, prestala postojati. U odsustvu svake druge perspektive dolazilo je do potpune državne kontrole nad industrijom, te niza etatističkih i prinudnih ekonomskih mjera (npr. militarizacija rada) koje su poticale manifestacije birokratizma. Sveruski kongres sovjeta sastajao se samo jednom godišnje. U isto je vrijeme došlo do jačanja uloge državnog aparata koji je s jedne strane bavio rješavanjem vojnih pitanja, a s druge strane pokušajima oživljavanja uništene privrede. Osnovni je cilj bio preživjeti i izdržati koliko je moguće do pomoći revolucije sa Zapada.

U najtežim periodima revolucije dolazilo je do povremenih kaotičnih i lokalnih seljačkih ustanaka protiv režima, izazvanih ratom i gladi, koji su često imali otvoreno nazadni, šovinistički i antisemitski karakter (pojačan činjenicom što je dio boljševičkih vođa bio Židovskog podrijetla). Najpoznatiji ustanak, te jedan od najtragičnijih događaja čitave revolucije, bio je tzv. Kronštadtska pobuna iz 1921. koja je kao svoju ideološku komponentu imala parolu: „sovjeti bez boljševika“. Oružana intervencija koja je uslijedila nije nastupila zbog boljševičkog „straha od širenja demokracije“ (makar nije sasvim jasno na koji se to demokratski način može onemogućiti boljševicima da sudjeluju u radu sovjeta) ili političkih zahtjeva koje su formulirali pobunjenici, već zbog jednostavne činjenice što je Kronstadt predstavljao najvažniju mornaričku bazu i vojno utvrđenje od neizrecivog strateškog značenja, budući da je kontrola nad Kronstadtom u principu značila i kontrolu nad Petrogradom. Opravdani je strah boljševika bio da će Francuska i Britanija iskoristiti svoje mornarice za osvajanje Kronstadta, rabeći pobunu kao izgovor. Najvjerojatniji ishod neinterveniranja bila bi kapitalistička kontrarevolucija u toku nekoliko narednih mjeseci. Često ponavljana tvrdnja kako su pobunjeni mornari predstavljali iste mornare koji su ranije bili najoduševljeniji pristalice boljševika i heroji Oktobarske revolucije u potpunosti je netočna. Najveći dio tih starih mornara mobiliziran je u različitim jedinicama Crvene armije u toku građanskog rata. Ukupan broj vojnika i mornara u Kronstadtu iznosio je 18 707, od čega je oko 10 000 predstavljalo novoregrutirane osobe, uglavnom iz Ukrajine i uglavnom seljačkog podrijetla. Od tog broja samo je 5 000 sudjelovalo u ustanku. (Shetinov U. A., Krondshtadsky miatez i melkoburzuaznie partii. Kandidatskaia disertazia MGU, Moskva). Međutim, stari mornari, koji su bili u uvjerljivoj manjini, poduzeli su odlučne akcije protiv pobune : dio njih izdao je pamflet pod nazivom “ Smjesta prekinte kontrarevolucionarni puč u gradu!”, pobunjenici su izdali zapovijed da se uhite stari mornari i komunisti zbog nepoštivanja discipline, skupina starih mornara zauzela je dio pobunjeničkih brodova, uhapsila časnike, te brodove predala sovjetskim snagama… Također, radnici u gradu  su se pobunili protiv pučista i počeli ga oslobađati i prije dolaska glavnih jedinica Crvene armije. (Krondshtadskaia tragedia 1921 goda. Dokumenti v dvuch knigach., Moskva, ROSPEN, 1999.) Vojna komanda nad pobunom zapravo je pripadala  oficirima Koslovskom i Dimitrievu koji su bili veoma udaljeni od bilo kakvih simpatija prema socijalizmu.  U svom izvješću o kronštadtskim događajima general Elverngen je kazao : “ iz taktičkih razloga morali su se proglasiti fanatičnim zastupnicima vlasti sovjeta, te reći kako se samo protive diktaturi komunističke partije, u nadi da će s takvom platformom komunistima biti teško mobilizirati sovjetske jedinice da ih razbiju” (Krondshtadskaia tragedia 1921 goda. Dokumenti v dvuch knigach., Moskva, ROSPEN, 1999). Vođa kontarevolucionarne partije kadeta Pavel Milukov rezimirao je rečeno u izjavi : “sovjetska vlast bez boljševika bit će privremena”. “ Bivši carski premijer i ministar finansija, a u emigraciji direktor ruske banke u Parizu, Kokovzev, prebacio je 225 000 franaka buntovnicima u Kronštadtu. Rusko-azijska banka prebacila je 200 000 franaka. Francuski premijer, Briand, za vreme posete sa bivšim ambasadorom Kerenskijeve vlade, Malahovim, obećao je »bilo kakvu potrebnu pomoć za Kronštadt. “ (A. Kramer,Kronstadt – Trocki je bio u pravu!, http://crveni.tripod.com/isto/kronst.htm ).

Sovjetska je republika trebala pomoć tehničara, dijela starog administrativnog aparata, te vojnih i drugih buržoaskih stručnjaka koji su imali povlaštenu razinu materijalnih primanja (komunisti su i dalje primali samo prosječnu radničku plaću). Partija se počela sve više integrirati s državom i dolazilo je do stvaranja sloja povlaštene političke elite, kao i veoma brzog jačanja birokratizacije partije i cijele države.

Svi ovi procesi, kao i zabrana rada opozicijskih grupa, dodatno su potkopavali sovjetsku demokraciju koja je sve više počinjala odumirati. Partijska i privredna birokracija se sve više pretvarala u pravu vladajuću skupinu u društvu. Lenjin je pred kraj svojega života uporno upozoravao na postojanje birokratske izrasline na tkivu sovjetskog društva, te na potrebu obračuna s njom. Međutim, pozicije birokracije, omogućene razvojem objektivnih okolnosti i odsustvom revolucije u razvijenijim zemljama, već su bile i suviše snažne. Staljinova klika, organizirani predstavnik interesa birokracije, ubrzo je izvršila političku kontrarevoluciju, do kraja likvidirala ostatke sovjetske demokracije, te uspostavila birokratsku diktaturu nad radnicima. Politika Staljina i njegovih sljedbenika, koja će i kasnije uporno djelovati kontrarevolucionarno i protiv razvoja direktno demokratskih tijela – posebno u Kini, Španjolskoj, ali i u Francuskoj i ostalim zemljama, nije naprosto proizvod ludila jednog diktatora, već birokratske degeneracije sovjetskog društva za koju su pretpostavke zadovoljene već u samoj revoluciji, a koje su nastale uslijed slabosti proletarijata, građanskog rata, izostanka revolucije u Europi, te strane intervencije. Stoga se, kao što je konstatirao Trocki, može reći da je staljinizam proizašao iz lenjinizma – no, on je iz njega proizašao ne kao njegova afirmacija, već kao njegova kontrarevolucionarna negacija.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (7 votes cast)
Oktobarska revolucija – kratka povijest, 5.0 out of 5 based on 7 ratings

34 Komentari za ovaj post

 1. midai Kaže:

  mislim da bi više ljudi trebalo pročitati ovaj tekst. bar da se upoznaju sa grubim činjenicama koje su sve samo ne lažne. štoviše neka netko kaže da ovo sve ne vrijedi i dokaže svoju nepismenost!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. umpapah Kaže:

  Izvrstan historigrafski članak, dobro bi bilo i u buduće važne povijesne događaje radničkog pokreta popratiti ovako kvalitetnim člancima.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. ssss Kaže:

  jel može netko objasniti izraze poluproletarijat, trudbenik i inicijalizacija? Hvala

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. sssr Kaže:

  poluproletarijat je, kao što izraz kaže, društveni sloj koji predstavlja međuklasu – npr. bilo seljaštvo koje se (recimo dolaskom u grad) postepeno pretvara u proletarijat ili sitnu buržoaziju koja osiromašivanjem prelazi u proletarijat itd.itd…
  Trudbenik bi bio onaj koji živi od vlastitog rada…
  Inicijalizacija je pojam koji se dosta često koristi i može značiti najrazličitije stvari, ovisno o kontekstu. Preporučam npr. Bratoljubov riječnik ili neki leksikon…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ssss Kaže:

  svaka čast , hvala

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ssss Kaže:

  mislim ono vaš sam simpatizer pa ako može netko budući da sam mlad napisati marksova djela koja je najbolje čitati od lakših ka težima.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. umpapah Kaže:

  Prvo pročitaj Komunistički manifest jer on koncizno, razumljivo daje o čemu se tu radi.Najcjelovitiji, najpotpuniji je Kapital – on će ti omogućiti da vrlo duboko razumiješ svijet u kojem živiš i koliko su drugi što se razmeću po našim medijima plitki, bolje reći: kako samo štite svoje interese.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. Crveni Kaže:

  Lenjin Aprilske Teze

  Marx Kritika gotskog programa (zanimljiva Marxova kritika)

  Trocki Tranzicijski program

  Engelsov razvitak socijalizma od utopije do nauke

  Kapital kad malo uđeš u komunizam…malo je teži a i moj kompletni doma je deblji od biblije 😀

  javi mi se na mail, htio bih te upoznati jer mislim da smo sličnih godina 😀

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 9. Crveni Kaže:

  psaymon94@gmail.com

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 10. Rb-ovac Kaže:

  Veoma dobrom popisu Crvenog dodao bih još i Marxov Građanski rat u Francuskoj (klasik, Marxova analiza prve radničke države – Pariške komune), te Lenjinovu Državu i revoluciju. Ako se sve navedeno (za početak bez Kapitala, predlažem) pročita uz razmišljanje i razumijevanje napravio se veoma dobar posao i stekli su se sigurni temelji za dalje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 11. Ivan Kaže:

  Friedrich A. Hayek: Put u ropstvo

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 12. Zenzo Kaže:

  Kako vas nije sram tako lagato o ulozi Nestora Makhna. Sramite se.
  Makhno je bio anarhist i častan čovjek.

  http://anarhizam.hr/teorija-i-praksa/90-nestor-makhno-borba-protiv-drave

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 13. df Kaže:

  Ne znam koliko je bio častan ili nije i manje je bitno to što je bio anarhist. No, pozivati na borbu protiv revolucionarne države u trenucima kada je ona bila pritisnuta i gušena sa svih strana, umjesto pozivati na njezinu obranu usprkos ideološkim razlikama, znači zapravo djelovati kontrarevolucionarno, usprkos možda i najplemenitijim idealima.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 14. yvesz Kaže:

  “Sve što mi je bilo drago tokom mog dugog života srušilo se i umrlo”, rekla je (navodno) Vera Zasulič pred smrt 1919. godine komentirajući situaciju u sovjetskoj Rusiji. Jedan drugi komentator kaže kako je “Čitav život posvetila boljoj budućnosti, shvativši na kraju da ona nikada neće doći.”…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 15. midi Kaže:

  treba pročitati djelo trockog naslova O Lenjinu pa da se dobije bar neki uvid u odnose između starijih marksista i lenjina i trockog za vrijeme boravka u londonu na početku 20.st.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 16. yvesz Kaže:

  Ti su odnosi lijepo (nadam se i vjerodostojno) opisani i u Deutscherovoj knjizi “Naoružani prorok” (prvi dio biografije L. Trockog). Mislim da je zgodno proučiti i one prikaze razvoja ruskog revolucionarnog pokreta, osobito njegovih mnogobrojnih proturječnosti i nedosljednosti, koji ne dolaze iz pera njegovih neposrednih vođa.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 17. umpapah Kaže:

  Kao što se kaže u ovom izvrsnom članku Zašto smo marsisti:

  Najmodernija knjiga koju danas možemo čitati jeste Komunistički manifest napisan 1848. Dakako, neki bi detalji morali biti izmjenjeni, međutim sve fundamentalne ideje Komunističkog manifesta su relevantne i istinite danas, baš kao i onog dana kada su napisane. Nasuprot tome, ogromna većina knjiga napisanih prije stoljeće i pol danas su interesatne jedino sa stanovišta historije.

  http://www.tacno.net/tacno.net/KulturaNovost.aspx?id=354

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 18. labin Kaže:

  @Zenzo

  Makhno je bio autoritarni provincijski megaloman (neka vrsta drugorazredne imitacije Bakunjina) bez ikakve politicke perspektive koja bi nadilazila horizont ukrajinskog seoskog bazara. Medjutim, ono sto je u ovoj prici meni osobno uvijek najsmjesnije, jest da isti oni koji slave velikog anti-autoritarnog heroja Makhna (koji je, poput Bakunjina, u svojoj mocvari vladao metodama tvrde personalne diktature) istovremeno nece propustiti priliku da te ne udave svojim infantilnim idiotarijama o “autokratu” Lenjinu, cije su unutarpartijske politicke metode u usporedbi s onima svih anarhistickih i “liberalno-demokratskih” velicina nedosegnuti primjer prakticirane demokracije i politicke prakse osvajanja vecine snagom argumenta i angazmana u njegovu prezentiranju, a ne snagom sabotiranja organizacijske demokracije, zakulisnog spletkarenja i zaglusivanja protivnika po principu “u pravu je onaj koji se jace dere”…

  @Ivan

  Za “put u ropstvo” je Hayekova ekonomska i politicka filozofija definitivno jedan od najboljih recepata…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 19. Zenzo Kaže:

  @labin

  Lenjinovo postupanje … “nedosegnuti primjer prakticirane demokracije i politicke prakse osvajanja vecine snagom argumenta i angazmana u njegovu prezentiranju” – pa ti stvarno što prije moraš promijeniti dilera. Osvajanje većine? Koje? Možda one nepismene partijske većine koja u prosjeku nije imala nekoliko razreda osnovne škole? Ili pak većine koja nije mogla ćuti drugačije mišljenje jer su oponenti bili nepoznanica? Boljševici i demokracija – nevjerojatno. Svašta ćuh, ali ovo je ipak prejako.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 20. Ah Kaže:

  Čitati, čitati, uzimati u obzir činjenice…
  “Nasuprot 12% glasova koliko su u sovjetima osvojili u junu, već u septembru boljševici osvajaju 51% svih glasova u sovjetima, čime postaju uvjerljiva većina. (O. Anweiler, Los Soviets, 188 str.). Npr. u Petrogradskom sovjetu boljševici u savezu sa lijevim krilom esera imaju 2/3 većinu.”
  “…2. Sveruski kongres sovjeta potvrđuje ovaj oružani ustanak, te prenašanje sve vlasti na sovjete: od 673 delegata, od kojih 390 boljševika, 505 se izjasnilo za prelazak vlasti u ruke sovjeta. (Vojna enciklopedija, str 464, svezak 6, Beograd). Kongres je uspostavio i radničko – seljačku vladu, Savjet narodnih komesara, čiji je prvi predsjednik bio Lenjin…”

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 21. Zenzo Kaže:

  @Ah

  Ne izvrtati logiku i ne biti jezuitski arogantan.

  Dakle, ljubazno te molim da, umjesto mene (unaprijed hvala), negdje pročitaš pa meni i ostalima javiš jesu li sovjeti uspostavljeni kao vlastodržačke ćelije demokratskim putem ili su do poluga moći došli dugim maršem po ljudskim kostima.

  Lenjin kaže:

  “Comrades! The kulak uprising in your five districts must be crushed without pity … You must make example of these people. (1) Hang (I mean hang publicly, so that people see it) at least 100 kulaks, rich bastards, and known bloodsuckers. (2) Publish their names. (3) Seize all their grain. (4) Single out the hostages per my instructions in yesterday’s telegram. Do all this so that for miles around people see it all, understand it, tremble, and tell themselves that we are killing the bloodthirsty kulaks and that we will continue to do so … Yours, Lenin. P.S. Find tougher people.”

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 22. Ah Kaže:

  Aha, sada se dakle otišlo korak unaprijed (nazad), pa se ne napadaju samo boljševici, več i sovjeti. Problem u ovakvoj trivijalnoj logici jest u tome što, iako je na to ukazano u tekstu gore kojega se očito nije ni pročitalo, ona polazi od izmišljenog svijeta u kojemu nije bilo građanskog rata, monarhističke kontrarevolucije, intervencija 21 imperijalističke armije, bijele garde, kapitalista i kulaka koji su svim silama nastojali srušiti mladu radničku državu i opet uspostaviti kapitalizam. Ne, umjesto toga svega vladala je apsolutna harmonija i sve bi bilo najbolje u najboljem od svih svjetova samo da boljševici iz čiste zabave, želje za moći i krvoločnosti nisu počeli s masovnim progonima i ubijanjima – “maršem po ljudskim kostima”.

  U ranijim navedenim uvjetima (stvarnim, a ne onim izmišljenim harmoničnim) gdje su kulaci za vrijeme rata, gladi i potpunog kaosa malverzacijama i izrabljivanjem stvarali ogromne profite i organizirali pobune sovjetska vlast je pristupila ovakvim ozbiljnim mjerama s ciljem zastrašivanje i razbijanje njihove djelatnosti. Možemo se diskutirati da li je ta mjera bila opravdana ili ne, svakako i dopuštam da je netko može i osuditi. Ali izvaditi iz tisuću Lenjinovih telegrama nekoliko ovakvih (koje liberali najviše vole) i onda na temelju njih davati ocjene čitavog sovjetskog sistema je ne smiješno, nego urnebesno.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 23. Zenzo Kaže:

  Ma, pravi si: zločin je ok ako je reakcija na tuđe zločinačko postupanje. Usto, dojmio me se i tvoj zgodni pokušaj da javna smaknuća i zločine svake druge vrste zamijeniš eufemističkom sintagmom “ozbiljne mjere s ciljem zastrašivanja”. Nadam se da ti je jasno da je to što pokušavaš prodati čisto relativiziranje temeljnih moralnih vrijednosti.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 24. labin Kaže:

  @Zenzo

  “Ma, pravi si: zločin je ok ako je reakcija na tuđe zločinačko postupanje.”

  Da te parafraziram: ne biti vulgarni frazer i licemjerni filistar.

  Nitko ne tvrdi da je “zločin ok ako je reakcija na tuđe zločinačko postupanje”, ali posve sigurno tvrdi da postoji razlika izmedju zlocina pocinjenih od strane nadmocnog napadaca i evtl.zlocinckih ekscesa pocinjenih od strane uz zid pritisnute i napadacu u svakom pogledu inferiorne zrtve. Tvrditi suprotno znaci odreci zrtvi svako pravo na obranu i bilo kakav pokusaj izlazenja iz situacije u kojoj se nalazi, jer pokusaja oslobodjenja bez ekscesa i pogresaka niti je bilo, niti ih moze biti.

  Sto se tice Lenjinovog telegrama, odlucujuci je, kao i uvijek, cjelokupni relevantni kontekst. Ti ne navodis niti vrijeme (ako me sjecanje dobro sluzi, 1919.) niti adresata telegrama, nista. 1919 RSFSR (Sovjetski Savez jos ne postoji) jedva da kontrolira podrucje oko i izmedju Petrograda i Moskve. Intervencionisticke i Bijele Armije svjesno koriste blokadu gladju kao oruzje (sto u svojim memoarima u detalje opisuje tadasnji zapovjednik francuske vojne misije u Rusiji, trenutno se ne mogu sjetiti imena), sto dovodi do masovne gladi prije svega u gradovima. Da bi sprijecila masovno umiranje gradskog stanovnista sovjetska vlast pribjegava mjeri rekviziciji dijela zaliha hrane na selu, jer ne postoji drugi nacin da se nestasica hrane ravomjerno rasporedi i tako sprijeci sigurna smrt stanovnistva Petrograda i Moskve, ali i drugih gradova. U toj situaciji, dio imucnog seljastva odbija predati dio zalihe hrane i cak koristi zito za proizvodnju rakije za crno trziste – (konzervativni) americki povjesnicar Bruce Lincoln navodi u svojoj knjizi Red Victory (povijest ruskog gradjanskog i intervencionistickog rata 1918-1921) da su seoski spekulanti na teritoriju RSFSR kroz 1919 u vrijeme najgore gladi u gradovima u rakiju pretvorili oko 25000 tona zitarica (otprilike, knjigu nemam ovdje).

  Prema tome, bez obzira na to da li je ova konkretna Lenjinova mjera bila opravdana ili ne (a po svemu sudeci, bila je opravdana), seoski spekulanti i utajivaci hrane o kojima je rijec predstavljali su najgoru vrstu ratnih profitera i masovnih ubojica, svojom utajom hrane i koristenjem viskova zita za rakiju direktno odgovornih za smrt stotina tisuca ljudi.

  Dakle, jos jednom samo za liberale i njihove “moralne vrijednosti”: dio imucnijih seljaka iskoristava i produbljuje glad drugih – Lenjin ih pokusava u tome sprijeciti, i to cini svim sredstvima koja mu stoje na raspolaganju. Da li pri tome pribjegava, kad vidi da vise ne postoje drugi nacini, brutalnoj sili i metodama egzemplarnog terora? Posve sigurno. Da li to znaci, da zbog toga stojimo na strani tog dijela seljaka protiv Lenjina? Jasno i razgovjetno: Ne.

  Onome tko to ne razumije, ja nazalost vise ne mogu pomoci.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 25. Zenzo Kaže:

  Ok, shvatio sam: ako to zahtijeva javni interes kojeg utvrđuju avangardna partija ili pravedni pojedinac na njenom čelu, opravdano je neistomišljenicima oduzimati imovinu i javno ih vješati. Divno. Hvala na pojašnjenju.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 26. labin Kaže:

  @Zenzo

  Nema na cemu. I drugi put.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 27. umpapah Kaže:

  Izvrstan portret Trockog od strane Lunačarskog:

  http://www.tacno.net/tacno.net/Novost.aspx?id=1017

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 28. RED Kaže:

  Navedeni modeli društvenog uređenja su utopija. Zašto? Zato jer ćete uvijek naići na veći varijabilitet između ljudi nego između ideologija. U današnje vrijeme tog predatorskog i morbidnog (po male ljude) neoliberalnog kapitalizma, zamisao o socijalnoj pravdi izaći će iz usta svakog političara, bez obzira bio on gošist ili ekstremni desničar. Političko opredjeljenje više nije faktor koji će predstavljati stvarna uvjerenja i formirati moral političkih pretendenata! Opcije LIJEVO ili DESNO koristit će novopečena elita s obzirom na to kakva je bila ideologija prijašnje vlasti! Također, bilo koji oblik komunizma je neprirodan i ne može funkcionirati kod ljudi! Socijalizam može zaživjeti jedino ako se poradi na obrazovanju naroda! Sve ostalo je silovanje ljudske prirode koja, nažalost, funkcionira po principu; U se, na se i poda se! Filozofi su samo različito definirali ljude, bit je da se ljude izmijeni! A izmijeniti ih nećete svojom nametnutom ideologijom jer običan mali čovjek ne vidi smisao u filozofskim i humanističkim porukama. Zato kod nas u Rvackoj prolazi demagogija kriminalnih kapitalista koji će se uglavnom prikloniti desnici i manipulirati stokom (oprostite, ljudima – svatko se danas naziva čovjekom!). Ako želite promjenu, morate žrtvovati 20 godina i omogućiti razvoj pravog društva znanja, koje će onda i samo od sebe prihvatiti model socijalne pravde po uzoru na protestantsku etiku, ali ovaj puta bez kapitalizma! Objasnite mi kako bi itko mogao provesti model socijalne pravde u ovoj zemlji (Rvackoj) kad svi svjedočimo ekstremnoj neobrazovanosti, natražnjaštvu i sprezi desnice i katoličke Crkve! Kako? Zašto? Pogledajte Italiju – klasičan primjer pada demokracije u totalitarni sustav reguliran od strane moćnika, ponovno u sprezi sa Crkvom?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 29. Radoslav PAVLOVIC Kaže:

  Iako sa zakasnjenjem, sve radije i sve cesce se vracam na “Radnicke novine”.
  Divan je vas napor da teorijski i istorijski rascistite put kojim biste dosli do valjanog politickog programa za radnicku klasu i omladinu, te tako otvorili put revoluciji i promeni drustva. Bez marksizma revolucionarna politika je obican krpez.
  Potpuno delim misljenje vasih citaoca LABIN, UMPAPAH, AH. Zao mi je samo sto vas list nije otvorio jednu tribinu za diskusiju, a ne da ovako u mrvicama iznosimo komentare, u strahu da ne zamaramo citaoce. Takodje mi je zao sto se razgovor vodi pod pseudonimom poput Anonimous-a. Cemu to? Sloboda misljenja na srecu jos uvek postoji u nejvecem delu Evrope, bar za sada. Kada je nas nekoliko beogradskih studenata 1970-71 krenulo putem izgradnje nove radnicke partije pod zastavom IV. internacionale, mi smo takodje koristili anonimnost i pseudonime. Prilike nisu bile iste kao danas. NO ONI SU SVE ZNALI! Time smo se samo krili pred javnoscu i radnicima, a to je jedina valjana zastita. Naravno, svako ima pravo da se potpise ili ne, to ne umanjuje i ne dodaje vrednost prilogu.
  U vezi same teme, oktobarske revolucije, preporucujem vam ISTORIJU RUSKE REVOLUCIJE, u dva toma (FEBRUAR i OKTOBAR), od Lava Trockog. Tu nema sta da se doda ili oduzme, istoricari mogu samo dodavati dopunski faktografski materijal. To vam je kao Marksov KAPITAL ili ISTORIJA PARISKE KOMUNE od Lissagaray-a: armirani beton, referencija za sve buduce generacije. To su priznali i mnogi burzoaski istoricari.
  Vas clanak cenim utoliko vise sto ste savesno i posteno tretirali pitanje Kronstata. Bravo! Znate li da francuski trockisti iz Nove Antikapitalisticke Partije, kojoj ja ne pripadam, ali sam blizak s jednim njihovim radnickim krilom u provinciji, pod uticajem anarhistickih legendi i levih malogradjanskih teorija,unapred se ogradjuju od Lenjina i Trockog kad se radi o Kronstatu i privremenoj zabrani frakcija unutar partije? Kad sam nekim prijateljima, nekadasnjim clanovima CK njihove stranke, pomenuo neke elementarne cinjenice, postenu knjigu americkog istoricara Paul Avrich-a (“Tragedija Kronstata”,1975), tekst Trockoga iz 1938. (“Buka oko Kronstata”) – oni bi me gledali zaprepasceno: “Pa mi to nismo znali!” Najnovija i najpotpunija studija o Kronstatu je izdata od strane francuskog istoricara Zan-Zak Marija (Jean-Jacques Marie) “Cronstadt”, na francuskom jeziku, 2005.godine. Kao vrstan poznavalac ruskog jezika i istorije, on je konsultovao nedavno otvorene arhive.
  Na kraju, jedan prijateljski osvrt na prethodni komentar RED-a: LJUDSKA PRIRODA je metafizicki pojam koji se kroz filozofiju vukao vekovima na relaciji dobra i zla, ciju su dihotomiju definitivno izrazili Hobs (Hobbes)- “covek je coveku vuk” – i Zan Zak Ruso (Jean-Jacques Rousseau)- “covek je dobar po svojoj prirodi”. Tu metafizicku dihotomiju je prevazisao Marx uz pomoc dijalektike (Hegel) i materijalizma (Feuerbach). Od tada se stupa na tlo realnih drustvenih odnosa, i kao sto lepo rece UMPAPAH, pocinje se sa Manifestom Komunisticke Partije (1847).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 30. Ivan Kaže:

  http://www.masa-hr.org/content/alexander-berkman-kronstadtska-pobuna

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 31. eto Kaže:

  U najtežim periodima revolucije dolazilo je do povremenih kaotičnih i lokalnih seljačkih ustanaka protiv režima, izazvanih ratom i gladi, koji su često imali otvoreno nazadni, šovinistički i antisemitski karakter (pojačan činjenicom što je dio boljševičkih vođa bio Židovskog podrijetla). Najpoznatiji ustanak, te jedan od najtragičnijih događaja čitave revolucije, bio je tzv. Kronštadtska pobuna iz 1921. koja je kao svoju ideološku komponentu imala parolu: „sovjeti bez boljševika“. Oružana intervencija koja je uslijedila nije nastupila zbog boljševičkog „straha od širenja demokracije“ (makar nije sasvim jasno na koji se to demokratski način može onemogućiti boljševicima da sudjeluju u radu sovjeta) ili političkih zahtjeva koje su formulirali pobunjenici, već zbog jednostavne činjenice što je Kronstadt predstavljao najvažniju mornaričku bazu i vojno utvrđenje od neizrecivog strateškog značenja, budući da je kontrola nad Kronstadtom u principu značila i kontrolu nad Petrogradom. Opravdani je strah boljševika bio da će Francuska i Britanija iskoristiti svoje mornarice za osvajanje Kronstadta, rabeći pobunu kao izgovor. Najvjerojatniji ishod neinterveniranja bila bi kapitalistička kontrarevolucija u toku nekoliko narednih mjeseci. Često ponavljana tvrdnja kako su pobunjeni mornari predstavljali iste mornare koji su ranije bili najoduševljeniji pristalice boljševika i heroji Oktobarske revolucije u potpunosti je netočna. Najveći dio tih starih mornara mobiliziran je u različitim jedinicama Crvene armije u toku građanskog rata. Ukupan broj vojnika i mornara u Kronstadtu iznosio je 18 707, od čega je oko 10 000 predstavljalo novoregrutirane osobe, uglavnom iz Ukrajine i uglavnom seljačkog podrijetla. Od tog broja samo je 5 000 sudjelovalo u ustanku. (Shetinov U. A., Krondshtadsky miatez i melkoburzuaznie partii. Kandidatskaia disertazia MGU, Moskva). Međutim, stari mornari, koji su bili u uvjerljivoj manjini, poduzeli su odlučne akcije protiv pobune : dio njih izdao je pamflet pod nazivom “ Smjesta prekinte kontrarevolucionarni puč u gradu!”, pobunjenici su izdali zapovijed da se uhite stari mornari i komunisti zbog nepoštivanja discipline, skupina starih mornara zauzela je dio pobunjeničkih brodova, uhapsila časnike, te brodove predala sovjetskim snagama… Također, radnici u gradu su se pobunili protiv pučista i počeli ga oslobađati i prije dolaska glavnih jedinica Crvene armije. (Krondshtadskaia tragedia 1921 goda. Dokumenti v dvuch knigach., Moskva, ROSPEN, 1999.) Vojna komanda nad pobunom zapravo je pripadala oficirima Koslovskom i Dimitrievu koji su bili veoma udaljeni od bilo kakvih simpatija prema socijalizmu. U svom izvješću o kronštadtskim događajima general Elverngen je kazao : “ iz taktičkih razloga morali su se proglasiti fanatičnim zastupnicima vlasti sovjeta, te reći kako se samo protive diktaturi komunističke partije, u nadi da će s takvom platformom komunistima biti teško mobilizirati sovjetske jedinice da ih razbiju” (Krondshtadskaia tragedia 1921 goda. Dokumenti v dvuch knigach., Moskva, ROSPEN, 1999). Vođa kontarevolucionarne partije kadeta Pavel Milukov rezimirao je rečeno u izjavi : “sovjetska vlast bez boljševika bit će privremena”. “ Bivši carski premijer i ministar finansija, a u emigraciji direktor ruske banke u Parizu, Kokovzev, prebacio je 225 000 franaka buntovnicima u Kronštadtu. Rusko-azijska banka prebacila je 200 000 franaka. Francuski premijer, Briand, za vreme posete sa bivšim ambasadorom Kerenskijeve vlade, Malahovim, obećao je »bilo kakvu potrebnu pomoć za Kronštadt. “ (A. Kramer,Kronstadt – Trocki je bio u pravu!, http://crveni.tripod.com/isto/kronst.htm ).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 32. Ivan Kaže:

  Bože mili, kakv će to divan građanski rat biti. Jedva čekam.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 33. Lijevi Kaže:

  Prilog za razumijevanje marksizma: Alfred Schmidt – Pojam prirode u Marksovom učenju (Beograd, 1981). Rasvjetljava Marksovu centralnu filozofsku postavku na kojoj je kasnije praktično izveden Kapital kao političko-ekonomska analiza tadašnjih odnosa.Bez razumijevanja filozofije “marksizma” Kapital je fetiš. Zgodno je pogledati Marksov maturalni rad o Demokritu, već su tu naznake kretanja (kasnije dijalektike historijskog materijalizma).
  Prilog raspravi o Oktobarskoj revoluciji – važno je utvrditi povijesne činjenice… Bilo bi zgodno rasvijetliti negativnu ulogu boljševika u španjolskom građanskom ratu i slamanju revolucije odozdo (anarhista) – pogledati Noama Chomskoga. No, sve su to momenti procesa koji se različito manifestirao u različitim prilikama a najgore što se moglo dogoditi – i jeste – je rigidna primjena jednog modela na revolucionarne procese drugdje.
  Važnije od ovoga je što dalje? Što je “lijevo”? Kako se to “lijevo” razvijalo kod Blocha, Adorna, Castoriadisa. Habermasa… Kakav je socijalizam danas moguć,a mora biti antiautoritaran, koji su to kritički alati za razumijevanje situacije? Konfliktni i komunikacijski modeli? Trebalo bi pretresti i ostavštinu ex-Yu Praxisa.
  Što se danas događa u Venezueli (indigenous revolution)? Kakvi su novi oblici pobune? Occupy movement? Što da se radi?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 34. Rb-ovac Kaže:

  Lijevi, dobar komentar i dobra pitanja…Bez nekog pretendiranja na to da imam sve odgovore u rukavu, volio bih dati neke primjedbe na zanimljiv komentar i nekakve skice odgovora, barem kako ih ja doživljavam.
  Španjolski građanski rat je svakako jedan od velikih sramotnih primjera potpune izdaje revolucije i interesa radnika od strane “komunističkih partija”. No, ne radi se zapravo o kontrarevolucionarnoj politici boljševika, već staljinizma. Boljševici su zahvaljujući Staljinu u to vrijeme bili u Gulagu i ostalim logorima diljem SSSR-a, strijeljani, a oni koji su uspjeli izvući živu glavu uspjeli su to na temelju bijega u inozemstvo. No, Španjolska revolucija je ujedno i primjer potpunog bankrota i izdaje anarhizma – anarhisti su u revolucionarnog situaciji ušli u kapitalističku vladu, te u više prilika prepustili konačno izvršiti revoluciju. Naravno, obični radnici i seljaci koji su bili članovi anarhističkih sindikata i organizacija izvršili su herojska djela, no to ne umanjuje izdaju i zločin njihovog vodstva.

  Što je to lijevo? Za mene je “lijevo” previše mutan i neodređen pojam. Za mene su ključni elementi dani u načinu odgovora na pitanja : revolucionarno ili reformističko rješenje, revolucionarno preuzimanje vlasti ili ne, radnička demokracija na temelju modela vijeća ili buržoaski parlamentarizam ili jednopartijska diktatura…

  Occupy movement je svakako korak prema naprijed, no daleko od toga da bi sadašnje stanje pokreta trebalo glorificirati. Treba pokret postaviti na jasnu klasnu osnovu, umjesto apstraktnih parola koje više odgovaraju zahtjevima Francuske revolucije postaviti klasni program utemeljen na socijalnim zahtjevima, politički ga usmjeriti prema artikuliranoj političkoj borbi u konačnom cilju razbijanja postojeće države, formulirati ga kao komponentu radničke borbe zasnovane na štrajkovima i preuzimanjima tvornica, kritiku neoliberalizma, banaka i korporacija produbiti i zamijeniti kritikom kapitalizma kao sistema u cjelini, uz prijelazne zahtjeve usmjerene prema kontroli nad ekonomijom i ukidanjem privatnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Advertise Here

Prijavite se na mailing listu Radničke borbe

Adresa e-pošte

Pogledajte grupu